Phòng chống nạn buôn người hiệu quả hơn

Thông qua một chương trình kéo dài 5 năm vừa kết thúc, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã hỗ trợ Việt Nam cải thiện khung pháp lý nhằm phòng chống nạn buôn người hiệu quả hơn.

xuat khau lao dong

Chương trình “Tăng cường Khuôn khổ Luật pháp và Chính sách và Cải thiện Công tác Bảo vệ Nạn nhân ở Việt Nam” do Dự án Liên Minh Các Tổ chức Liên Hợp Quốc về Phòng chống Buôn bán người (UNIAP) thực hiện đã hỗ trợ một loạt nỗ lực nhằm củng cố khung pháp lý và chính sách về phòng chống mua bán người, trong đó có hỗ trợ xây dựng và áp dụng Luật Phòng, Chống mua bán người và các văn bản dưới luật liên quan.

Chương trình hỗ trợ này đã khuyến khích nhiều giải pháp phòng chống sáng tạo thông qua huy động sự tham gia của các nhân tố mới như doanh nghiệp, thanh tra lao động và các nhà báo làm việc trong lĩnh vực phòng chống mua bán người.

Ngoài đào tạo 95 cán bộ thực thi pháp luật và 147 cán bộ tư pháp hình sự nhằm nâng cao công tác thực thi pháp luật, chương trình giúp cung cấp dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ các nạn nhân của việc buôn bán người, khuyến khích việc phòng ngừa, giúp phối hợp truy tố tội phạm buôn người. Trong 5 năm thực hiện, chương trình đã tiến hành các khóa tập huấn về phòng chống mua bán người cho 30 nhà báo, 55 thanh tra lao động và 108 đại diện từ các doanh nghiệp. Chương trình cũng tài trợ cho 3 tổ chức trong nước cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân và đào tạo 767 nhân viên làm việc trong các nhà tạm lánh để họ có thể hỗ trợ hiệu quả hơn cho các nạn nhân của việc buôn bán người.

Trong khuôn khổ mô hình tài trợ nhỏ của chương trình, Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cũng nhận được hỗ trợ kỹ thuật để giúp đỡ 41 nạn nhân của việc buôn bán người, trong đó hơn 50% là người dân tộc thiểu số. Các dịch vụ hỗ trợ dành cho các nạn nhân bao gồm chăm sóc y tế, đào tạo kỹ thuật, cho vay vốn để thực hiện các hoạt động tạo thu nhập và các hỗ trợ khác. Một chương trình tự cải thiện nhà tạm lánh đã liên kết tám nhà tạm lánh dành cho các nạn nhân của việc buôn bán người trên toàn quốc, giúp họ cải thiện cơ sở hạ tầng cũng như chất lượng dịch vụ dành cho các nạn nhân.

Chương trình cũng thiết lập một mạng lưới các nhà tạm lánh và các nhà cung cấp dịch vụ khác để những người làm công tác hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm và thực hành tốt nhất đồng thời củng cố các cơ chế chuyển tuyến nhằm hỗ trợ nạn nhân tốt hơn

Nguồn CAND

Tuyên Hoàng tổng hợp